International Sites: United States · India · Italy · Japan · Latin America · China · United Kingdom
PJR Advantages

PJR Advantages

Perry Johnson Registrars ดำเนินการโดยตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ความยืดหยุ่นคือหลักสำคัญเมื่อมี การแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด การแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดเล็กๆน้อยๆ โดยส่วนใหญ่อาจใช้การส่งแฟกซ์หรือส่งไปรษณีย์ให้ผู้ตรวจประเมินและรับรองในภายหลัง เมื่อตรวจประเมินโดยละเอียด การเตรียมการตรวจประเมินสามารถทำนอกสถานที่ได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง.

อีกวิธีหนึ่งที่ PJR ใช้เพื่อลดค่าเดินทาง คือ เลือกใช้ผู้ตรวจประเมินที่อยู่ใกล้สถานประกอบการของท่าน ทำให้ สามารถประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง.

จัดกำหนดการตามลำดับความสำคัญ

ที่ PJR เราไม่ต้องการให้ท่านสับสนกับการขอจดทะเบียนรับรองระบบ เพราะกระบวนการขอจดทะเบียนรับรองระบบ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทฯ ส่วนใหญ่ เรายึดมั่นในความยืดหยุ่น ปรับให้เข้ากับกำหนดการของท่าน เพื่อทำให้ กระบวนการง่ายขึ้น ท่านสามารถสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมพิเศษนี้ได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ PJR.

PJR มีนโยบายที่เด่นชัด คือ:

 • ไม่บังคับให้ต้องมี site visit เบื้องต้น
 • ไม่คิดค่าปรับหากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ (หากมีการแจ้งล่วงหน้า)
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง
 • ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการสมัคร
 • ไม่เก็บค่าล่วงเวลา
 • โล่ห์รับรอง 1 อัน สำหรับลูกค้า 1 ราย
 • ข้อมูล Hotline 24 ชั่วโมง
 • ตอบสนองความต้องการของธุรกิจทุกขนาด ทั้งเล็ก กลาง หรือ ใหญ่
 • ไม่คิดค่าเดินทางเกินจริง สำหรับค่าใช้จ่ายของผู้ตรวจประเมิน
 • ใบรับรองระบบ 3 ใบ
 • ลูกค้าได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการตรวจประเมิน