International Sites: United States · India · Italy · Japan · Latin America · China · United Kingdom
Why Choose PJR?

คุณภาพคือความมุ่งมั่นและคำมั่นสัญญาของเรา

PJR ตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของความกลางในการดำเนินกิจกรรมการ รับรองระบบการบริหารจัดการ เราจัดการประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และสร้างความมั่นใจในความเป็น กลางและเที่ยงธรรมของกิจกรรมการรับรองระบบการบริหารจัดการของเรา อีกทั้ง PJR ยังส่งเสริมและสนับสนุน นโยบายด้านการเข้าถึงของสาธารณชนและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการให้การรับรองและสถานะของ องค์กรที่ได้รับการรับรอง และเรามีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอันเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของ PJR รวมถึงกิจกรรม ของลูกค้าที่ได้รับการรับรองของเราด้วย

Terry Boboige
ประธานและกรรมการผู้จัดการของ PJR

การตรวจประเมินสมรรถนะกระบวนการ

การตรวจประเมินสมรรถนะกระบวนการของ Perry Johnson Registrars (Process Performance Auditing (PPA) เป็น วิธีการที่เป็นมากกว่ารายการตรวจประเมินตามข้อกำหนด (Checklist) ผู้ตรวจประเมินของ PJR จะได้รับการ ฝึกอบรมด้านการพัฒนาอย่างมืออาชีพในแนวทางนี้ เพื่อที่จะสามารถเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ของลูกค้ากับตัวชี้วัด สมรรถนะกระบวนการได้ เรามุ่งให้ความสำคัญกับความต้องการขององค์กรในอันที่จะบรรลุถึงหรือได้เกินกว่าความ คาดหวังของลูกค้า นี่คือเหตุผลที่ PJR ควรจะเป็นหน่วยรับรองของคุณ ผู้ตรวจประเมินของ PJR มุ่งมั่นสร้างมูลค่า ในทุกการตรวจประเมิน โดยการทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าของคุณ รวมถึงลักษณะการทำงานของ ระบบการบริหารจัดการขององค์กรของคุณเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจในเรื่องการมุ่งให้ความสำคัญลูกค้าและการ บรรลุถึงความความต้องการเหล่านั้น

ISO 9001: 2000 ได้รับการปรับปรุงเพื่อลดระดับการให้ความสำคัญในเรื่องเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานลง ผู้ตรวจประเมินของ PJR เข้าใจเป็นอย่างดีว่าเราควรให้ความสำคัญกับการตรวจประเมินกระบวนการที่เพิ่มมูลค่า ไม่ใช่สนใจแต่เพียงเอกสาร

เพราะกระบวนการต่างๆขององค์กรนั้นได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ ผู้ตรวจประเมิน ของ PJR จึงเพิ่มมูลค่าด้วยการระบุพื้นที่เพื่อดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการตรวจ ประเมินสมรรถนะกระบวนการ

ความน่าเชื่อถือคือชื่อเสียงของเรา

PJR ได้รับการรับรองอย่างเต็มที่และมีสถานภาพที่ดีกับหน่วยงานทุกหน่วยที่มีสัญลักษณ์แสดง ณ ที่นี้ ข้อเท็จจริง คือ PJR ประสบความสำเร็จและรักษาการรับรองระบบจากองค์กรผู้ให้การรับรองสถานภาพเหล่านี้ ซึ่งหมายถึงวิธี ปฏิบัติของเราผ่านข้อกำหนดและคำจำกัดความที่เข้มงวดของคุณภาพที่เขียนขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาคุณภาพ ไม่มีการรับประกันด้านคุณภาพที่ดีกว่านี้เสนอให้แก่ลูกค้าของเราแล้ว

การบริการคือจุดแข็งของเรา

ที่ PJR เป้าหมายของเราคือการบริการที่มีคุณภาพสูงสุดในราคาที่จ่ายได้ ในหลายกรณี เราสามารถช่วยลูกค้า ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยมีผู้ตรวจประเมินอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ลูกค้า สถานที่ตั้งตามภูมิศาสตร์ที่ หลากหลายและการเติบโตที่รวดเร็วของเราหมายถึงแต่ละปี เราสามารถทำได้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา พนักงานเกี่ยวกับ งานตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินทั้งประจำและรับจ้างทำให้เราเป็นที่หนึ่งในทั้งสองแบบ ผู้ตรวจประเมินแบบ Fulltime ช่วยให้วิธีปฏิบัติการตรวจประเมินมีความสม่ำเสมอ ขณะที่กลุ่มผู้ตรวจประเมินรับจ้างช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ ด้านอุตสาหกรรมของ PJR ให้กว้างขึ้นและเพิ่มความใกล้ชิดกับลูกค้า ช่วยลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ฝ่ายบริการลูกค้าของ PJR เป็นอีกหนึ่งมาตรการในการดำเนินงานตามคำมั่นสัญญาและความมุ่งมั่นของเราในการ ให้บริการ ตัวแทนบริการของเราพร้อมตอบคำถาม แก้ไขปัญหา ให้ข้อมูลที่ทันสมัย และบริการทั่วไป ในฐานะเป็น จุดติดต่อที่รวดเร็วระหว่างลูกค้าและฝ่ายต่างๆ ใน PJR