International Sites: United States · India · Italy · Japan · Latin America · China · United Kingdom
BA 9000

BA 9000

Perry Johnson Registrars, Inc. ได้รับการรับรองระบบงานสำหรับมาตรฐาน BA 9000

เมื่อหลายปีที่ผ่านมา สถาบันความเที่ยงธรรมแห่งชาติ (National Institute of Justice : NIJ) ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งทีมงานเพื่อวิเคราะห์และระบุประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของชุดเกราะกันกระสุนและความต้องการของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และผลสรุปที่ได้คือ NIJ ได้ตัดสินใจเพิ่มจำนวนการทดสอบที่จำเป็นสำหรับชุดเกราะกันกระสุนในการที่จะบรรลุถึงมาตรฐานต่างๆของ NIJ ซึ่งนี่รวมถึงการทดสอบที่เข้มข้นและถี่ขึ้น อันหมายรวมถึงการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ NIJ ยังได้จัดทำมาตรฐาน BA 9000 ขึ้นมา เพื่อเป็นมาตรฐานด้านการจัดการคุณภาพสำหรับชุดเกราะกันกระสุน

BA_9000c

มาตรฐาน BA 9000 ถูกประกาศใช้เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2012 BA 9000 เป็นมาตรฐานส่วนขยายของ ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการจัดการคุณภาพที่ได้รับการยอบรับทั่วโลก ผู้ผลิตที่ต้องการที่จะได้รับการรับรองมาตรฐาน BA 9000 ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อกำหนด ISO 9001 ที่กำหนดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการผลิตและการทดสอบชุดเกราะกันกระสุน มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานแบบสมัครใจ แต่ NIJ แนะนำให้ปฏิบัติ ประเด็นหลักของมาตรฐานนี้คือ

  • ผู้ผลิตต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับสื่อสารกับ Compliance Testing Program (CTP) (โปรแกรมการทดสอบความสอดคล้องกับข้อกำหนด)
  • ผู้ผลิตต้องมีการระบุชี้บ่งเฉพาะตัวสำหรับเกราะกันกระสุนแต่ละชิ้นงานเพื่อเป็นการรับรองในเรื่องความรับผิดชอบ
  • สถานที่ทำงานต้องได้รับการบริหารจัดการเพื่อที่จะลดผลกระทบ/ความผิดพลาดเชิงลบที่มีต่อเกราะกันกระสุน
  • การทดสอบผลิตภัณฑ์ต้องถูกดำเนินการโดยห้องทดลองที่ได้รับการรับรองจาก CTP ซึ่งจำเป็นต้องมีความสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 17025

VestsBA 9000 extends to manufacturers of body armor vests for federal, state, local, and tribal law enforcement and corrections bodies.

BA 9000 ครอบคลุมถึงผู้ผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนให้กับหน่วยงานรัฐ หน่วยงานถ้องถิ่น หน่ยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ
แม้ว่าการรับรองตามมาตรฐาน BA 9000 จะไม่ได้เป็นข้อบังคับหรือกฎระเบียบ แต่ประโยชน์จากการได้รับการรับรองก็มีหลายประการ เช่น

  • จำนวนการทดสอบที่ลดลง – ผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน BA 9000 สามารถที่จะลดจำนวนการทดสอบลงได้กว่าครึ่ง
  • ได้เปรียบในแข่งขันทางธุรกิจ- การได้รับการรับรองตามมาตรฐานหนึ่งๆ เช่น BA 9000 เป็นเสมือนตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งนับเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมที่คุณภาพมีผลต่อความแตกต่างระหว่างความเป็นและความตาย