International Sites: United States · India · Italy · Japan · Latin America · China · United Kingdom
e-Stewards

e-Stewards

Perry Johnson Registrars, Inc. ได้รับการรับรองระบบงานสำหรับมาตรฐาน e-Stewards

Scrap Computersการรับรองตามมาตรฐาน e- Stewards เป็นโปรแกรมชั้นนำของโลกที่ได้รับการออกแบบเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องการจัดการและการกำจัดทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่าหรือเลิกใช้อย่างเหมาะสม โลโก้ e- Stewards ช่วยให้บุคคลและองค์กรสามารถที่จะระบุผู้ดำเนินธุรกิจรีไซเคิลที่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการปกป้องคนงานหรือผู้ใช้แรงงานได้ การรับรองมาตรฐาน e-Stewards นี้เปิดกว้างสำหรับผู้ดำเนินธุรกิจรีไซเคิล ผู้ดำเนินธุรกิจปรับแก้/ซ่อมแซม และผู้แปรรูป

มาตรฐาน e-Stewards เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่(recycle) และการใช้ซ้ำ (reuse) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างรับผิดชอบ เวอร์ชั่น 1.0 ถูกประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2552 โดยมีเจตนาคือเพื่อให้ชุดหลักเกณฑ์ที่เคร่งครัดเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจในเรื่องการรีไซเคิลและการใช้ซ้ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างรับผิดชอบ เริ่มตั้งแต่แหล่งขยะจนถึงหลุมฝังขยะ ควบคู่ไปกับการปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสภาพแวดล้อมของโลก

องค์ประกอบหลักของมาตรฐาน e-Stewards มีดังนี้:

 • การรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งฝังตัวอยู่ในมาตรฐาน e-Stewards
 • ห้ามการกำจัดของเสียที่เป็นพิษจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในหลุมฝังกลบขยะและเตาเผาขยะ
 • กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยของเสียอันตรายเพื่อการส่งออกและนำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามการส่งออกขยะ/ของเสียอันตรายจากประเทศพัฒนาแล้วไปยังประเทศกำลังพัฒนา
 • ห้ามใช้แรงงานนักโทษในการรีไซเคิลของเสียที่เป็นพิษจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมักจะมีข้อมูลที่สำคัญฝังตัวอยู่
 • กำหนดให้ต้องมีการคุ้มครองพื้นฐานและการตรวจสอบสำหรับผู้ทำงาน/ผู้ใช้แรงงานด้านการรีไซเคิลในทุกประเทศ ซึ่งหมายรวมถึงประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีการได้รับสารพิษ/สิ่งเป็นพิษเกิดขึ้นเป็นประจำ
 • มาตรฐานนี้ถูกเขียนขึ้นสำหรับการนำไปใช้ระหว่างประเทศ

มาตรฐาน e-Stewardsได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้นำในอุตสาหกรรมขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเจตนาว่ามาตรฐานนี้จะถูกนำไปปฏิบัติโดยบริษัททุกประเภทและทุกขนาด มาตรฐานนี้ไม่เพียงแต่อยู่บนพื้นฐานของมาตรฐาน ISO 14001 หากแต่ยังรวมเอาองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการข้อมูล ความรับผิดชอบต่อสังคม และข้อกำหนด BAN อื่นๆ ไม่ว่าองค์กรจะมีขนาดใด หรือกระบวนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นประเภทใด โปรแกรมการได้รับการรับรองมาตรฐาน e-Stewards ก็ให้ความเชื่อมั่นในระดับสูงว่าผู้ดำเนินธุรกิจรีไซเคิลนั้นปฏิบัติโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน e-Stewards อย่างต่อเนื่อง การได้รับการรับรองมาตรฐาน e-Stewards จะให้ประโยชน์ต่อองค์กรของท่านมากมายหลายประการ เช่น:

 • ทำให้องค์กรพร้อมสำหรับการทำสัญญากับหน่วยงานรัฐบาลกลาง เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลกลางได้กำหนดให้ทุกสถานประกอบการในสังกัดรัฐบาลกลางต้องทำการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้บริการของผู้ให้บริการรีไซเคิลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน e-Stewards หรือ R2
 • แสดงให้ลูกค้าเห็นว่าบริษัทของท่านได้ดำเนินการโดยสอดคล้องกับกฎหมายทั้งกฎหมายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ
 • ให้ความเชื่อมั่น/น่าเชื่อถือต่อสาธารณะผ่านการทบทวนตรวจสอบโดยบุคคลที่สามได้รับการรับรอง
 • ช่วยในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของมนุษย์อันเป็นผลจากการรีไซเคิลที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม
 • ส่งเสริมการปรับปรุงฟื้นฟูและการใช้ซ้ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผล
 • ช่วยลดการทำเหมืองแร่และกระบวนการผลิตวัสดุบริสุทธิ์ซึ่งจะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดของเรา