International Sites: United States · India · Italy · Japan · Latin America · China · United Kingdom
FSSC 22000

GFSI: อาหารปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคทุกที่

GFSI Logoความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นและความถี่ของเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหารทั่วโลกที่เกิดขึ้นนั้น แน่นอนว่าย่อมเป็นการทดสอบความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในห่วงโซ่อาหาร คำถามที่เกิดขึ้นคือ ผู้ผลิต ผู้แปรรูปอาหาร ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าปลีกทั้งหมดผู้ซึ่งรับผิดชอบในการนำอาหารของเรามาจากฟาร์มจนถึงช้อนที่เราใช้รับประทานนั้น ได้สร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับสิ่งที่ผู้บริโภคจะได้พบในจานอาหารของพวกเขาในช่วงที่ออกไปรับประทานอาหารเย็นนอกบ้าน หรือที่วางอยู่บนชั้นวางของในขณะที่ช้อปปิ้งในร้านขายของชำหรือไม่? เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยทางอาหารดังกล่าว กลุ่มผู้ค้าปลีกระหว่างประเทศ ได้ตั้งกลุ่ม Global Food Safety Initiative (GFSI) ขึ้นโดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันคือ “อาหารปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคทุกที่” ณ ปัจจุบัน GFSI ได้แสดงให้เห็นว่ากว่า 70% ของรายได้จากการค้าปลีกอาหารทั่วโลกนั้นถูกใช้ไปสำหรับการจัดการด้านความปลอดภัยทางอาหารเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยของอาหารรวมถึงเรียกคืนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกลับมา และโดยให้ความสำคัญเท่าเทียมกัน GFSI ก็พยายามส่งเสริมให้ผู้ค้าปลีกให้การยอมรับในมาตรฐานของ GFSI เพื่อที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบที่สูงมากสำหรับผู้ขาย/ผู้ส่งมอบ (supplier)

เกี่ยวกับ FSSC 22000

FSSC 22000 LogoPJR ได้รับการรับรองระบบงาน (accreditation) สำหรับมาตรฐาน FSSC 22000 เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 FSSC 22000 คือโปรแกรมการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยทางอาหารโดยสมบูรณ์ โดยอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานระบบต่างๆที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน นั่นคือ ISO 22000, และ PAS 220: 2008 (Publicly Available Specification) (โปรแกรมที่จำเป็นต้องมีว่าด้วยความปลอดภัยทางอาหารสำหรับการผลิตอาหาร)

การรับรองตามมาตรฐาน FSSC 22000 ได้รับการรับรองระบบงานภายใต้มาตรฐาน ISO Guide 17021 ผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 22000 อยู่แล้วนั้น หากต้องการการรับรองมาตรฐาน FSSC 22000 นี้จะต้องการเพียงแค่ให้มีการทบทวนตรวจสอบเพิ่มเติมตามข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิคสำหรับ PRPs เท่านั้น องค์กรที่ต้องการที่จะบูรณาการด้านคุณภาพเข้าไปในระบบการบริหารจัดการ ก็ให้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของ ISO 9001

มาตรฐานนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการรับรองระบบความปลอดภัยทางอาหารขององค์กรในห่วงโซ่อาหารที่แปรรูปหรือผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผักที่เน่าเสียง่ายเป็นวัตถุดิบหลัก ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการเก็บรักษานาน ส่วนประกอบอื่นๆของอาหาร เช่น สารเติมแต่งอาหาร วิตามิน จุลินทรีย์ชีวภาพ และการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร

โปรแกรมการรับรองตามมาตรฐาน FSSC 22000 ได้รับการยอมรับอย่างเต็มรูปแบบโดยคณะกรรมการของ Global Food Safety Initiative (GFSI) GFSI ได้ส่งเสริมให้มาตรฐาน GFSI นี้ได้รับการยอมรับโดยผู้ค้าปลีกทั่วโลกเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิผลของต้นทุนค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ/ตรวจประเมินความปลอดภัยทางอาหารสำหรับผู้ขาย/ผู้ส่งมอบด้านอาหาร

FSSC 22000 – คำถามที่ถูกถามบ่อย

ประโยชน์ของการได้รับการรับรองมาตรฐาน FSSC 22000 คืออะไร?

การได้รับการรับรองช่วยให้ผู้ผลิตสามารถที่จะมุ่งให้ความสำคัญกับความพยายามในเรื่องความปลอดภัยทางอาหารในด้านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบ/การตรวจประเมินเพื่อให้เกิดการปรับปรุงมากกกว่าเพียงแค่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

เนื่องจากมาตรฐานนี้อยู่บนพื้นฐานของมาตรฐาน ISO: 1) มีความน่าเชื่อถืออย่างมากทั่วโลก และ 2) เป็นเสมือนภาษาที่ใช้และเข้าใจร่วมกัน ช่วยพัฒนาและปรับปรุงการสื่อสารในห่วงโซ่อุปทาน

เหตุใดบริษัทใหญ่ๆจึงสนับสนุนมาตรฐาน FSSC 22000?

เนื่องจากมาตรฐาน FSSC 22000 อยู่บนพื้นฐานของ ISO 17021 และอนุญาตให้มีการสุ่มตรวจสถานประกอบการได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจประเมินให้ครบทุกสถานประกอบการ (site) นี่จึงเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับบริษัทที่มีหลายไซต์งาน

เราควรจะเริ่มต้นอย่างไร?

เราขอแนะนำให้ท่านเริ่มต้นด้วยการประสานงานกับหน่วยรับรอง (CB) ของท่านก่อนที่จะเสร็จสิ้นการดำเนินงานของระบบของท่าน ทั้งนี้เพื่อที่จะช่วยให้ท่านสามารถวางแผนสำหรับกระบวนการขอรับการรับรองทั้งในแง่ของการจัดทำงบประมาณและการกำหนดเวลา ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผน เรายังขอแนะนำให้ท่านดำเนินการ pre-assessment ก่อนเพื่อประเมินความพร้อมของท่าน และเพื่อเพิ่มโอกาสในการผ่านการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบได้ตั้งแต่ในการตรวจประเมินครั้งแรก

บริษัทของฉันจะได้รับการรับรองได้อย่างไร?

คุณต้องเลือกหน่วยรับรอง (CB) ที่ได้รับการรับรองระบบงาน (accreditation) ตามมาตรฐาน ISO 17021 และAB ที่ให้การรับรองระบบงานนั้นต้องได้รับการรับรองจาก IAF/MLA ทีมตรวจประเมินที่ได้รับมอบหมายจาก CB ของท่านจะดำเนินการตรวจประเมินระยะที่ 1 (stage 1 audit) และระยะที่ 2 (stage 2 audit) และหลังจากดำเนินการวิเคราะห์และทบทวนสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมิน (findings) แล้ว จะมีการจัดทำเป็นรายงานการตรวจประเมิน และเมื่อสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NC) ทั้งหมดได้รับการแก้ไขและเป็นที่ยอมรับแล้ว คณะกรรมการบริหารจะให้การอนุมัติ และจากนั้นจะมีการออกใบรับรอง (certificate) โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุสามปี (ทุกปีจะต้องมีการตรวจประเมินติดตามผล (surveillance audit) นั่นคือปีที่ 2 และ3 เพื่อคงรักษาการได้รับการรับรอง)