International Sites: United States · India · Italy · Japan · Latin America · China · United Kingdom
ISO 22000

ISO 22000

PJR ได้รับการรับรองระบบงาน (accredited) เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2551 สำหรับมาตรฐาน ISO 22000:2005 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร (FSMS) มาตรฐานนี้ได้ระบุข้อกำหนดต่างๆสำหรับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารที่แต่ละองค์กรในห่วงโซ่อาหารจำเป็นจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมอันตรายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารเพื่อสร้างความมั่นใจว่าอาหารมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภคของมนุษย์ มาตรฐาน ISO 22000: 2005 ได้รวมแผนงานการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) เข้ากับโปรแกรมที่จำเป็น (PRPs) ต่างๆ และบูรณาการโปรแกรมดังกล่าวเข้าด้วยกัน โดยมีขั้นตอนการประยุกต์ใช้ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Codex Alimentarius Commission มาตรฐานนี้ใช้ได้กับทุกองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกแง่มุมหรือทุกด้านของห่วงโซ่อาหาร และต้องการที่จะนำระบบไปปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ISO 22000: 2005 ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2548

PJR ได้รับการรับรองระบบงานจาก UKAS ให้สามารถดำเนินการจดทะเบียนรับรองระบบตามมาตรฐาน ISO 22000:2005ให้แก่องค์กรลูกค้าได้