International Sites: United States · India · Italy · Japan · Latin America · China · United Kingdom
Responsible Recycling R2

ผลที่ได้จากการสำรวจของ

R2 Solutions คือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่ถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของมาตรฐาน R2 เพื่อที่จะกำหนดว่ามาตรฐาน R2 สร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรที่นำมาตรฐาน R2 นี้ไปปฏิบัติอย่างไร ในปี 2011 R2 Solutions ได้ทำการสำรวจผู้ดำเนินธุรกิจรีไซเคิลจำนวน 52 บริษัท/องค์กร จากสมาชิกทั้งหมด 112 บริษัท/องค์กร โคยเจตนาของการสำรวจครั้งนี้แบ่งเป็นสามหัวข้อคือ 1) เพื่อให้ความรู้แก่องค์กรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการรีไซเคิลที่ดี 2) เพื่อส่งเสริมมาตรฐาน R2 และ 3)เพื่อสร้างความมั่นใจในการกำกับดูแลที่เปิดเผยและโปร่งใสของมาตรฐาน R2 นี้ ผลที่ได้จากการสำรวจนี้คือ กว่า 70% ของผู้ดำเนินธุรกิจรีไซเคิลที่เข้าร่วมให้การตอบสนองที่ช่วยให้ผลการสำรวจเป็นรูปร่างมากขึ้น ผลที่ได้ช่วยให้ R2 Solutions สามารถที่จะแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องต่างของมาตรฐาน และให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับมาตรฐานและให้เห็นรูปร่างเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในภาคอุตสาหกรรม (คลิกที่นี่ เพื่อดูการสำรวจดังกล่าว)

Responsible Recycling — ทำไมจึงจำเป็นต้องคิดถึง R2?

คุณเคยคิดกันหรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับโทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ หรือคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของคุณที่คุณได้โยนมันทิ้งไปหรือบริจาคให้กับผู้ขายที่เก็บรวบรวมวัสดุแบบฟรีๆ หรือหากคุณเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ ห้องปฏิบัติการวิจัย หรือธุรกิจการจัดการของเสีย/ธุรกิจรีไซเคิล คุณได้เคยคิดถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมบ้างหรือไม่?

ในปี 2007 มีขยะอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นทั่วโลก 20-50 ล้านตัน และในปีเดียวกันนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สร้างขยะอย่างน้อย 3 ล้านตัน จากข้อมูลของ EPA ระบุว่าปัจจุบันรัฐบาลสหรัฐต้องทำลายจอคอมพิวเตอร์กว่า 10,000 จอ ต่อสัปดาห์! “ขยะเทคโน” ทั้งหมดนี้จะถูกกำจัดโดยการฝังกลบในประเทศหรือการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เช่น จีน ปากีสถาน อินเดีย เวียดนาม กานา และไนจีเรีย ด้วยความคาดหวังว่ามันจะถูกนำไปรีไซเคิล แต่ในความเป็นจริง ที่บ่อยครั้งแทนที่ขยะเทคโนเหล่านั้นจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่หรือถูกกำจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม ขยะที่ถูกส่งออกไปนี้กลับถูกปล่อยทิ้งไว้ ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อคนในท้องถิ่นรวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรวม ทั่วโลก ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์กองมหึมามีแนวโน้มที่จะก่อภัยพิบัติในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้โทรศัพท์มือถือที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก

เนื่องจากในปัจจุบัน ผู้บริโภคและองค์กรต่างๆ เริ่มมีความตระหนักและใส่ใจเกี่ยวกับการรีไซเคิลและการปกป้องสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน Responsible Recycling หรือที่เรียกกันว่า R2 เป็นเสมือนเครื่องมือชิ้นใหม่ที่สำคัญเพื่อรองรับประเด็นดังกล่าว มาตรฐาน R2 ถูกพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรีไซเคิล โดยได้รับการสนับสนุนจาก EPA มาตรฐานการรับรอง R2 เป็นหลักการปฏิบัติและแนวทางโดยสมัครใจ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมและประเมินการปฏิบัติงานสำหรับผู้ดำเนินธุรกิจรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน R2 ระบุให้ต้องมีการนำระบบการบริหารจัดการไปปฏิบัติสำหรับกำกับดูแลการดำเนินการต่างๆที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงาน รวมถึงการบริหารจัดการขั้นปลายของซากวัสดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมาตรฐานนี้จะครอบคลุมข้อบังคับทางกฎหมายของผู้ดำเนินธุรกิจรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่าที่ไปแทนที่ข้อบังคับดังกล่าว นอกจากนี้ มาตรฐาน R2 จะมุ่งให้ความสำคัญกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีหลอดรังสีแคโทด แผงวงจร อุปกรณ์ที่มีสารปรอท / PCBs และแบตเตอรี่ รวมถึงพยายามที่จะทำให้มั่นใจว่าวัสดุเหล่านี้จะไม่ถูกนำไปเผาหรือฝังกลบ

ประโยชน์ที่สำคัญของการนำไปปฏิบัติและการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน R2:

  • สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและการฟื้นฟูที่มีประสิทธิผล รวมถึงการใช้ซ้ำ (reuse) วัสดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • รักษาการควบคุมโช่อุปทานปลายน้ำของห่วงโซ่การรีไซเคิล
  • ลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย
  • แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับกฎหมายทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
  • ลดภาระรับผิดชอบ และลดภาระค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้ดำเนินธุรกิจรีไซเคิล
  • ช่วยเหลือผู้ผลิตชิ้นส่วน (OEM’s) ด้วยความระมัดระวัง สำหรับซากวัสดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • สร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณะผ่านการทบทวนโดยบุคคลที่สามที่ได้รับการรับรอง

R2 เหมาะสำหรับผู้คนและสิ่งแวดล้อม มันจะเหมาะกับบริษัทของคุณได้หรือไม่? “การเป็นองค์กรสีเขียว” ได้มาง่ายกว่า มาตรฐาน R2 ให้กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ไม่เพียงแต่จะดึงความสนใจของผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หากยังส่งผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรของท่านด้วย การรับรองตามมาตรฐาน R2 จำเป็นจะต้องมีกระบวนการตรวจประเมิน 2 ระยะ (two-stage audit) เช่นเดียวกับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการอื่นๆ บริษัทผู้ดำเนินธุรกิจรีไซเคิลและจัดการขยะที่ต้องการการรับรองตามมาตรฐาน R2 จะมีข้อได้เปรียบอย่างมากหากองค์กรของท่านได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001, ISO 14001, หรือ OHSAS 18001 อยู่แล้ว